قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست 

‌ماده 1 - هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یكدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.
‌ماده 2 - این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
‌ماده 3 - تقاضانامه سرپرستی باید مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل‌را برای دوره آزمایشی صادر می‌كند.
‌الف - پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنان گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
ب - سن یكی از زوجین حداقل 30 سال تمام باشد.
ج - هیچ یك از زوجین دارای محكومیت جزایی مؤثر به علت ارتكاب جرایم عمدی نباشند.
‌د - هیچ یك از زوجین محجور نباشند.
ه - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
‌و - زوجین یا یكی از آنها دارای امكان مالی باشند.
‌ز - هیچ یك از زوجین مبتلا به بیماری‌های واگیر صعب‌العلاج نباشند.
ح - هیچ یك از زوجین معتاد به الكل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
‌تبصره 1 - باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
‌تبصره 2 - هرگاه زوجین به دلایل پزشكی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه می‌تواند آنان را از شرایط بند الف و ب این ماده معاف نماید.
‌ماده 4 - قبل از صدور حكم سرپرستی دادگاه با كسب نظر مؤسسه یا شخصی كه كودك تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره‌آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد.
‌عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذكور در صورتی كه به تشخیص دادگاه به مصلحت كودك نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
‌در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت كودكان یا مؤسسه‌ای كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده‌است و یا رأساً در اثر تحقیق به وسایل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید.
‌زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در این صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.
‌تبصره - قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
‌ماده 5 - دادگاه در صورتی كه حكم سرپرستی صادر خواهد نمود كه درخواست‌كنندگان سرپرستی به كیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود‌هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.
‌تبصره - هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور از‌طرف دولت به زوجین سرپرست تملیك خواهد شد.
‌ماده 6 - طفلی كه برای سرپرستی سپرده می‌شود باید دارای شرایط زیر باشد:
‌الف - سن طفل از 12 سال تمام كمتر باشد.
ب - هیچ یك از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند. و یا كودكانی باشند كه به مؤسسه عالم‌المنفعه سپرده شده و سه‌سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نكرده باشند.
‌تبصره - كسانی كه كودكان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند در صورتی كه از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط‌باشند به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این كودكان حق تقدم دارند و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرستی او رعایت‌نخواهد شد.
‌ماده 7 - دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به كلیه امور مربوط به این قانون حمایت خانواده محل اقامت درخواست‌كننده است.
‌ماده 8 - دادگاه از نظر رسیدگی به امور سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات قانون حمایت خانواده است.
‌ماده 9 - احكام صادر در كلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
‌ماده 10 - متقاضیان می‌توانند با تصویب دادگاه و رعایت مقررات این قانون كودكان متعددی را سرپرستی نمایند.
‌ماده 11 - وظایف و تكالیف سرپرست و طفل سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تكالیف اولاد و پدر و مادر‌است.
‌تبصره - اداره اموال و نمایندگی قانون طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن كه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
‌ماده 12 - در مواردی كه اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امكان سازش می‌شود دادگاه در مورد طفل تحت‌سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد كرد.
‌ماده 13 - مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است.
‌ماده 14 - مفاد حكم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج شناسنامه جدیدی برای طفل با‌مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.
‌ماده 15 - خروج طفل صغیری كه برای سرپرستی به كسی سپرده شده در دوره آزمایشی از كشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
‌ماده 16 - سرپرستی كه به موجب این قانون برقرار می‌شود فقط در مورد ذیل قابل فسخ است.
1 -
تقاضای دادستان در صورتی كه سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یك از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت‌سرپرستی محرز باشد.
2 -
تقاضای سرپرست در صورتی كه سوء رفتار طفل برای هر یك از آنان غیر قابل تحمل باشد همچنین در موردی كه سرپرست قدرت و‌استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.
3 -
توافق طفل بعد از رسیدن به سن كبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.
‌ماده 17 - قبل از صدور حكم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت سرپرستی به عمل آورد.
‌در صورت صدور حكم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادركننده حكم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت‌احوال می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1353.12.24، در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه بیست‌و نهم اسفند ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز

» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟
موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic