مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز (ایتالیا)

نویسنده : دكتر منوچهر خزانی

مقدمه

اعدام شدید ترین مجازاتی است كه در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود كه مهمترین جرایم را مرتكب شده و برای جامعه خطرناك و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا كننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » كه هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون می سازد.
مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق كیفری بسیار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و كیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محكوم علیه ـ تفاوت داشت و شكنجه نیز یك ركن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت كشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یكسان گردید و حتی الامكان به شكل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهكار در آمد.
این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از كوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است كه از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.
ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افكار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كیفر اعدام را نفی نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شكنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسكیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محكوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.
ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت كه نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینكه قربانی جنایتكار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی كه خود دست به جنایت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاری كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنایات ارتكابی ، یاغی و خائن به مملكت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهكاران می داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.
حذف كامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بكار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بكار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتكاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی كه اشتباهی در محاكمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممكن میگردد»
بكار یا توجیه ژان ژاك روسو در مورد اینكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را قوه حاكمه تفویضنموده اند رد می كند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بكلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بكاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریكه افكار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود :
محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود كه نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف كامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز كاهش فوق العاده ای بود كه در اجرای حكم اعدام به علت استفاده رئیس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.
نظریه بكاریا و سپس عقاید متفكرانی چون ولتو ویكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی كیفر شناسان طرفدار این مجازات از یك سو وجود افكار عمومی كه عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نكرد.
نظریه بكاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثركرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این كشور لغو شد.معهذا لغومجازات اعدام در این كشور و یا سایر كشورهایی كه از این نظر پیروی كردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مكاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افكار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است.در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریكا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یكی از مسائل مهم حقوق كیفری مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامی بحث كنفرانس بین المللی ماه مه 1988 كه با شركت بیش از یكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كیفری جهان در شهر سیراكیز ایتالیا تشكیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.برچسب ها : مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز (ایتالیا) , مجازات اعدام , كنفرانس بین المللی سیراكیز (ایتالیا) , ایتالیا ,
آرشیو موضوعی : حقوق تطبیقی , حقوق جزا ,

تعریف وخصوصیات شرکت مدنی در قانون یکنواخت آمریکا

مقدمه:
در آمریکا قانون حاکم برشرکت های مدنی،نخست رویه قضائی بود و درایالات یکسان نبود.تدوین قانون یکنواخت شرکت مدنی از سال 1902 آغاز گردید.قانون 1890 انگلیس الهام بخش کارهای بود که در تدوین قانون یکنواخت در آمریکا انجام می شد.نخستین پیش نویس از سوی «جمیز بارمس»رئیس دانشکده حقوق هاروارد تهیه شد.تا سال 1909 کار تدون پیش رفت وپیش نویس دوم آماده گردید.ادامه کار از سوی دکتر «ویلیام در اپرلویس»رئیس دانشکده حقوق پنسیلوانیا دنبال شد و پیش نویس دیگری بر پایه حقوق عرفی فراهم گردید.سپس کمیته حقوق بازرگانی کنفرانس تدوین قوانین ایالتی ،متن نهای را به کنفراسی در این زمینه گزارش داد و این کنفرانس در قطعنامه ای که در اکتبر 1914 صادر کرد به همۀ ایالات پذیرش آن را سفارش کرد.

این قانون که به نام قانون یکنواخت شرکت مدنی یا  Uniform partndrship act- یا به گونه اختصارu.p.A نامیده شده درسال 1915 مورد پذیرش ایالت پنسیلوانیا
قرار گرفت واکنون 47 ایالت از 50 ایالت آن را پذیرفته اند.این قانون در بر گیرنده 45 بخش است و دارای تعاریف جامعی از شرکت مدنی واقسام آن وقواعد حاکم وموجبات انحلال شرکت مدنی است.
امروزه نسخه باز نگری شده ی قانون مشارکت مدنی یکنواخت در آمریکا موجود است که در سال 1994 تدوین و درسال 1997 مورد پذیرش قرارگرفته است و با عبارت اختصاری RupA یعنی: Reuised uniform partnership act شناخته می شود.با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء ونظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.

فصل اول:پیشینه تاریخی شرکت مدنی.

عقد شرکت از دوران های بسیار دور گذشته در جوامع بشری شناخته شده بود و قواعد آن در کنار شرکت های بازرگانی به زندگی خود ادامه داده و قوانین کاملی در پاره ای از کشور ها در مورد آن وضع گردیده است.

مبحث یکم) حقوق رُم وساسانی.

در حقوق رُم شرکت به عنوان یک عقد مستقل رایج بوده است.مؤلفیّن حقوق رم در تعریف آن گفته اند.
شرکت عقدی است که به موجب آن چند شخص تعهد می کنند چیزی را در میان گذارند واز سود آن بهره مند شوند.در حقوق رم ارکان عقد شرکت مشخص گردیده وآن را یک عقد رضائی،دوجانبه،وابسته به شخصیت شریکان ومبتنی بر حُسن نیت دانسته اند.هر یک از شریکان باید چیزی به شرکت بیاورد واز اموال شرکت مانند اموال شخص خود حفاظت کند ودر سود وزیان سهیم گردد.[1]

مبحث دوم) حقوق ایران درفقه.

در کتاب های فقهی باب شرکت وجود دارد ودر آن اسباب اشاعه بیان شده و شرکت در مِلک از شرکت عقدی جدا گردیده است.در مذهب فقهی،عقد شرکت،یک عقد مستقل شناخته شده ودر یک تعریف کوتاه،شرکت را«اجتماع دراستحقاق یا تصرف»دانسته اند.شرکت دراستحقاق به معنی شرکت درمِلک وهمان اشاعه است وشرکت در تصرف نیز عقد شرکت می باشد.

عقد شرکت را به پنج نوع تقسیم کرده اند:


1) شرکت اموال یا عِنان.

شرکت اموال که از آن به شرکت «عِنان»تعبیر می شود این است که دو یا چند شخص درسرمایه ای شریک شوند بدین سان که شریکان با یکدیگر ویا هریک به تنهائی دست به خرید وفروش می زنند ودرسود حاصل از این معاملات شریک باشند.

2) شرکت اَبدان یا اَعمال.

شرکت اَبدان یا اَعمال این است که دو یا چند شخص بی آنکه سرمایه ای در دست داشته باشند مانند صنعت گران وصاحبان حرفه ها با یکدیگرشریک شوند ودرسود کار خود شریک باشند.مانند دو نفردوزنده که قرار می گذارند به مدت یک سال مشترکاَ کار کنند ودرآمد حاصل از کار را میان خود تقسیم کنند.

3) شرکت وجوه.

شرکت وجوه [1]این است که کسانی که دارای مالی نیستند ولی دارای حیثیت واعتبار بازرگانی هستند با یکدیگر شریک شوند که کالاهائی را به گونه مدت دار(نسیه)خریداری کنند وهمان کالاها را به گونه نقدی به فروش رسانند واز سود این معاملات بهره مند شوند.

4) شرکت مضاربه.

مضاربه شرکت میان شخص دارای سرمایه وشخص آشنا به تجارت است.بدین سان که شخص مقداری وجه نقد در اختیار دیگری قرار می دهد که این شخص با آن تجارت کند و هر دو شخص به نسبت معینی در سود این تجارت سهیم باشند.با آنکه مضاربه ازانواع شرکت است ولی به علت رایج بودن آن در زمان های گذشته،فصل مستقلی به آن اختصاص داده شده وجدای از شرکت مورد بحث قرار گرفته است.

5) شرکت مفاوضه.

شرکت مفاوضه این است که دوشخص درمال های خود و در مسؤلیت هائی که بر اثر معاملات ودیگر موجبات ضمان مانند غصب وتسبیب برای هریک از آنان در آینده به وجود خواهد آمد شریک باشند.
در زمینه اقسام گوناگون شرکت،نظرها درمذهب های فقهی یکسان نیست.درفقه حنیفی وحنبلی،درستی شرکت اموال،ابدان و وجوه پذیرفته شده است.در فقه شافعی درستی شرکت اموال پذیرفته شده ولی شرکت ابدان و وجوه را باطل دانسته اند[2].در فقه امامیه نیز تنها درستی شرکت اموال پذیرفته شده وشرکت ابدان و وجوه را باطل شمرده اند.دلیل نادرستی دو شرکت مزبور از نظر فقع امامیه مجهول بودن موضوع شرکت است که از آن به «غَرَر»یاد می کنند.زیرا اندازه عمل هرشخص یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود واجرتی که هریک به دست می آورد غیر واقعی است.و گفته اند در صورتی که چنین شرکتی واقع شود هر یک مستحق اجرت عمل خویش است وحقی به اجرت شریک دیگر برای اونیست.

افزون برآن گفته اند:از نظر شرعی دلیلی بر درستی این قبیل شرکت ها وجود ندارد.برپایه این نظر،صحت عقد نیاز به تجویز آن ازسوی شارع دارد.[3]با این حال یکی از فقیهان دوران اخیر با توسل به شیوه هائی مانند عقد صلح این شرکت ها را درست شمرده است.باین ترتیب که در شرکت ابدان،هر یک از شریکان به گونه متقابل نیمی از منافع خود را برای مدت معین به شریک دیگر مصالحه کند ویا آنکه نیمی از منافع خود را برای مدت معین تملیک وصلح کند و طرف دیگرهم نیمی از منفعت خود را به همین عوض به شریک دیگر صلح کند.اصول حقوقی کنونی درستی این شرکت ها را می پذیرد و نیازی به این شیوه های حقوقی پیچیده وغیر مستقیم نیست ولی این راه حل ها گرایش جدیدی در فقه امامیه بر پذیرش این شرکت ها است.

درستی عقد مضاربه در همه مذاهب فقهی پذیرفته شده وشرکت مفاوضه دربیشتر مذاهب فقهی باطل دانسته شده است.[2]

مبحث سوم) حقوق انگلیس.

در انگلستان قانون مربوط به شرکت های مدنی در سال 1890 به تصویب رسید وپیش از آن قواعد عرفی بر شرکت مدنی حاکم بود.

Chitty on contract agency no.2210

مبحث چهارم) حقوق فرانسه.

قانون مدنی فرانسه که درمارس 1803 به تصویب رسید دارای فصلی با عنوان قرارداد شرکت است.ماده 1802 این قانون تعریف سنتی عقد شرکت یعنی آوردن سرمایه مشترک به قصد بدست آوردن سود را دربردارد.اقسام شرکت وتعهدات هر یک از شریکان در برابر یکدیگر واشخاص ثالث وشیوه های پایان یافتن شرکت بیان شده است.در پی دگرگونی هایی که ازنظرحقوقی و اقتصادی درسده های نوزدهم وبیستم به وجود آمد مقررات مزبور دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی عقد شرکت نبود.قانون تازه ای در چهارم ژانویه 1978 در زمینه شرکت مدنی به تصویب رسید که دگرگونی کاملی درمقررات شرکت ایجاد کرد وجایگزین مواد پیشین قانون مدنی گردید.در ماده 1832 تازه،نوآوری هائی در تعریف عقد شرکت صورت گرفت.در این تعریف،حرفه به عنوان آورده شریکان به تعریف سنتی افزوده شد وافزون برآن صرفه جوئی در هزینه ها نیز به عنوان یک هدف مستقل برای شرکت شناخته شد.مبحث تازه ای زیر عنوان «societe en participation » به مقررات شرکت افزوده شد که پاسخگوی انواع مشارکت های مدنی جدید باشد.با این حال قانون دیگری در11 ژوئیه 1985 در فرانسه به تصویب رسید که باز هم ماده 1832 را تغییر داد ودگرگونی دیگری در در مفهوم عقد شرکت به وجود آورد.[3]

فصل دوم:تعریف وارکان عقد شرکت.

مبحث یکم) تعریف.

قانون یکنواخت شرکت مدنی در امریکا(u.p.A )تعریف کوتاه تری از عقد شرکت ارائه می دهد.

بخش 6 قانون یکنواخت شرکت مدنی درآمریکا

«شرکت اجتماع دو یا چند شخص به عنوان مالکان مشترک است که کار وپیشه ای را به منظور به دست آوردن سود به مورد اجرا در آورند».[4][4]

منظور ازشخص که در این تعریف به کار رفته است،اشخاص حقیقی ،انجمن ها،شرکت ها و دیگر موسسات است.

منظور از کاروپیشه(business)که در این تعریف بکار رفته است،هرگونه بازرگانی،شغل یا حرفه است.

در حقوق ایران،

تعریف قانون یکنواخت شرکت مدنی امریکا قابل پذیرش به نظر می رسد زیرا بر پایه اصل آزادی قرار دادها استوارهست وچیزی که مخالف قواعد آمره ویا نظم عمومی باشد درآن وجود ندارد.

مبحث دوم) ارکان عقد شرکت.

1- قصد و رضای طرفین

قصد ورضا از شروط اساسی صحت همه قراردادها است.عقد شرکت یک عقد رضائی است.عنصر رضا با امضای قرار داد از سوی شریکان محقق می گردد.اگر رضای یکی از آنان بر اثر اشتباه یا تدلیس طرف دیگر ویا اکراه بدست آمده باشد رضایتی معیوب و مشمول قواعد کلی عیوب رضا در باب تعهدات می باشد.عقد شرکت مانند پاره ای از عقود دیگر به گونه ای فوری منعقد نمی شود وغالبا با گفتگوهای مقدماتی میان طرفین آغاز می گردد.در مرحله نخست یک طرح برای شرکت ریخته می شود.ممکن است قبل از اینکه قرارداد نهائی شرکت امضا شود طرفین،قولنامه ای را بمنظور انعقاد شرکت در آینده امضا کنند.قولنامه بصورت کتبی است وعنوان پروتکل ویا موافقت نامه را دارد.

دکترین کلاسیک،مفهوم قصد شرکت را تمایل همکاری ارادی وفعال با نفع مشترک و برابر شریکان می داند.

- ویژیگی ارادی،امکان می دهد که شرکت را از حالت اشاعه محض جدا سازیم.

- ویژگی همکاری فعّال،شرکت را از قرارداد هائی که یک طرف دارای نقش منفی است مانند عقد قرض،حق العمل کاری و وکالت جدا می سازد.

- ویژگی ذینفع بودن،شرکت را از انجمن های غیر انتفاعی جدا می کند.

- ویژگی برابری شریکان،شرکت را از قرارداد کار که در آن تبعیت ذاتی کارگر از کارفرما نهفته است جدا می سازد.

2- بدست آوردن سود

بدست آوردن سود یکی از ارکان عقد شرکت است.بخش 6 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا درتعریف شرکت به عنصر سود تصریح کرده.

هدف تقسیم سود،عامل جدائی شرکت از انجمن های غیر انتفاعی است.

بنابراین نه نفس سود بلکه تقسیم آن،ملاک جدائی شرکت مدنی از موسسه غیر انتفاعی است.همچنین لازم نیست که سود در جریان زندگی شرکت تقسیم شود همین بس که چنین هدفی وجود داشته باشد ودر پایان وهنگام انحلال شرکت سود تقسیم شود وتا آن زمان سود ها ذخیره گردد.

3-شرکت در زیان

شرکت در زیان یکی از ویژگی های عقد شرکت است.معافیت یکی از شریکان از تحمیل زیان با مفهوم شرکت سازگار نیست.ممکن است زیان در مورد یک شریک به گونه ای محدود شود ولی بهر حال باید نوعی مشارکت درجبران زیان برای همه شریکان در نظر گرفته شود.

4- مالکیت به مفهوم کنترل

در تعریف عقد شرکت در قوانین گوناگون به عنصر مالکیت شریکان تصریح می شود.از جمله درU.P.a به مفهوم مالکیت مشترک اشاره شده و در شرح رسمی آن چنین آمده است که مالکیت،مستلزم نیروی کنترل نهائی شرکت است.اینکه گفته می شود شریکان مالک مشترک یک کسب وکار هستند به سان این است که گفته شود هر یک از آنان دارای اختیار کنترل نهائی شرکت است.کنترل حرفه وشغل وحق تصمیم گیری در مسائل مربوط به مدیریت،عوامل مهمی هستند که دادگاه ها در ایالات متحده امریکا برای تشخیص پیدایش شرکت مورد نظر قرار می دهند.کنترل،جوهر وذات مالکیت مشترک است.در موردی که مدیریت شرکت به یکی از شریکان ویا گروه کوچکی از آنان واگذار می شود،مالکیت مشترک وکنترل نهائی باز هم برای شریکان باقی می ماند.

5- مشارکت قراردادی

درحقوق امریکا مشارکت هائی که برای انجام یک قرارداد خاص به وجود می آیند در اصطلاح نامیده شده و ازطریق قیاس،پاره ای از مقررات مربوط به شرکت مدنی در مورد این مشارکت های محدود اجرا می گردد.[5]مشارکت های قراردادی را به سادگی نمی توان از شرکت مدنی جدا ساخت ومی توان آن را یک نمونه ویژه از شرکت مدنی دانست که پاره ای از عناصر محدود کننده در آن مانع از پیدایش روابط گسترده همانند شرکت مدنی می شود.

مشارکت قراردادی یک نهاد و موجودیتی است که از سوی مالکان مشترک دو موسسه حرفه ای برای اجرای یک طرح معین به وجود می آید.این طرح معین معمولا دارای دوره محدود همکاری است.

برای نمونه در یک طرح راه سازی ممکن است یک شرکت پیمانکاری به دلیل محدودیت سرمایه،ماشین آلات ودانش فنی لازم به تنهایی نتواند دربرابر کارفرما تعهد ساخت یک بزرگراه ویا حتی بخشی از آن را بکند.حال اگر دو شرکت راه سازی برای ساخت یک بزرگراه یا بخشی از آن وارد یک مشارکت قراردادی شوند تا با روی هم گذاردن امکانات خود بتوانند پاسخگوی تعهدات مورد نظر وپیشنهاد شده از سوی کارفرما شوند چنین مشارکت قراردادی که برای انجام یک طرح ویژه به وجود می آید از مصادیق مشارکت قراردادی شمرده می شود.امروزه در حقوق آمریکا گرایش دادگاه ها بر این است که به عنوان یک قاعدۀ کلّی،مشارکت قراردادی تابع همان قواعد حقوقی است که شرکت مدنی از آن پیروی می کند.[5]

فصل سوم:موضوع شرکت

موضوع شرکت،اموال ویا هرچیز دیگری است که شریکان برای بهره برداری و انجام فعالیت مشترک به شرکت می آورند.موضوع شرکت مانند دیگرقراردادها دارای شرط هایی و می تواند انواع گوناگونی داشته باشد.

مبحث یکم) شروط آورده شریکان

1- معین بودن

موضوع آورده هرشریک باید معین باشد.اگر این موضوع به گونه کامل به نظر و تصمیم یکی از شریکان واگذار شود موضوع شرکت نامعین است.مانند اینکه یک یا چند تن از شریکان تعهد کنند هر مقدار پول برای حُسن اجرای کار شرکت لازم باشد در میان گذارند.

اگر آورده در آینده قابل تعیین باشد به گونه ای که اراده طرفین نتواند در آن کاستی و فزونی ایجاد کند چنین آورده ای دارای شرط لازم برای صحت عقد شرکت است.چنین آورده ای را می توان به ثمن قابل تعیین،تشبیه کرد که درجای خود صحت آن قابل پذیرش است.

2- موضوع آینده

مالی که یکی از شریکان پیش بینی تملک آن را می کند می تواند به عنوان آورده شریک قابل پذیرش باشد.برای نمونه،که یک شخص خریداری کرده ودر آینده ساخته می شود می تواند آورده یک شریک باشد.

3- انتقال آورده ممکن باشد(آورده قابل تعیین باشد)

مالی که انتقال آن ممکن نیست نمی تواند آورده شرکت باشد.آیا متولی موقوفه می تواند مال موقوفه را آورده شرکت قرار دهد؟در وقف،عین مال حبس ومنافع آن در جهت تعیین شده از سوی واقف مورد بهره برداری قرار می گیرد.اگر متولی در زمینه عین موقوفه با دیگری شریک شود و در برابر آن شریک مبلغی وجه نقد به شرکت بیاورد چنین شرکتی درست نیست زیرا دراینصورت بخشی از موقوفه به شریک منتقل می شود واین خلاف نظر واقف است.

مبحث دوم) مصادیق آورده

1- آورده نقدی

در عقد شرکت،غالبا هریک از شریکان مقداری پول در میان می گذارد واز این طریق سرمایه جدیدی به وجود می آید که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.منظور از آورده نقدی پول رایج است.لازم نیست آورده نقدی هر یک از شریکان یک جا پرداخت شود.این پرداخت ممکن است به تدریج وبه درخواست مدیران شرکت به عمل آید.اگر پرداخت از طریق چک باشد،سقوط تعهد شریک منوط به پرداخت وجه چک است.

برطبق ماده3/1834 قانون مدنی فرانسه،شریکی که تعهد پرداخت آورده نقدی در سررسید معین کرده است هرگاه از انجام تعهد خودداری کند خود به خود وبدون درخواست،ملزم به پرداخت بهره این مبلغ از تاریخ سررسید می باشد(ضمانت اجرای خودداری کردن شریک از تعهد خود).

2- آورده غیر نقدی

آورده شرکت ممکن است کالا و اموال غیر نقدی باشد.همه اقسام اموال می توانند موضوع عقد شرکت باشند.این اموال ممکن است منقول یا غیر منقول،عینی،طلب ویا مالکیت معنوی مانند مایه تجارتی ومانند آنها باشند.

شرکت عقد رضائی است(عهدی) وصرف تراضی طرفین برای ایجاد عقد بسنده است.اصل آزادی قراردادها نیز این نتیجه گیری را تائید می کند .اموال غیر نقدی در بر گیرنده انواع گوناگونی است .

الف - کالا

همه گونه کالا می تواند آورده شریک در قرارداد شرکت باشد و محدود ساختن آورده شریکان به وجه نقد الزامی نیست.در واقع بهای کالا وارزیابی طرفین از آن مبنای آورده قرار می گیرد.بنابراین همسانی ویک جنس بودن کالای آورده شده از سوی شریکان نیز شرط نیست.هنگامی که آورده شریکان از یک جنس است مخلوط وممزوج کردن این اموال نیز لازمه تحقق عقد شرکت نیست.همچنین تسلیم و تصرف کالای آورده شده از سوی یک شریک به شریک دیگرنیز شرط صحت قرارداد شرکت نیست همانگونه که در عقد وکالت تسلیم مورد وکالت به وکیل ضرورت ندارد .

هنگامی که آورده یک شریک کالاست شریک همه حقوق مالکانه ای را که نسبت به آن دارد به شرکت منتقل می کند.این انتقال را می توان یک انتقال معوض دانست وآورده گذار در برابر شرکت مانند فروشنده در برابر خریدار ضامن عیوب مخفی آن می باشد.

ب- آورده کار و حرفه

آورده یک یا هردو شریک می تواند کار وحرفه باشد.در این مورد شریک،فعالیت وکار خود را در اختیار شرکت می گذارد.کار وحفه دارای مفهوم گسترده ای است وشامل اطلاعات،تجربه اداری یا بازرگانی واعتبار شریک و به گونه کلی هر گونه حرفه می باشد.بنابراین ماهیت آورده حرفه وکار یک خدمت است ولی برخلاف کارمند شرکت که حقوق بگیر است چنین شریکی برای کارو حرفه خود مزد دریافت نمی کند ودر تبعیت شریکان دیگر نیست.زیرا در عقد شرکت،طرفین قصد مشارکت و همکاری دارند.همچنین عملکرد شریکی که کار و حرفه خود را به شرکت می آورد قابل مقایسه با وکالت نیست.در موردی که آورده یک شریک،کار و فعالیت اوست شرکت ترکیبی از سرمایه وکار است.

امروزه کار وحرفه در حقوق بسیاری از کشورها به عنوان آورده شرکت پذیرفته شده است.ماده 1832 قانون مدنی فرانسه با دگرگونی هایی که در زمینه شرکت مدنی به وجود آمد در تعریف شرکت،کاروحرفه را به عنوان یکی از اقسام آورده شناخته است.در حقوق آمریکا نیز شرکتی که یک طرف سرمایه و طرف دیگر کاروخدمت خود را به شرکت می آورد پیش بینی شده است.

در حقوق ایران نیز بر پایه اصل آزادی قراردادها که در چند ماده قانونی تاکید گردیده است،می توان صحت و درستی عقد شرکت را در موردی که یکی از شریکان و یا هر دوی آنان کار و حرفه خود را به شرکت می آورند پذیرفت.

ویژگی آورده حرفه وکار

هنگامی که آورده یک شریک یا شریکان کار وحرفه است شرکت مدنی دارای وضع ویژه ای است.آورده حرفه و کار دارای ویژگی مستمر است.در خلال مدت عقد شرکت،شریک از یک فعالیت همسان که بتواند با شرکت رقابت کند ممنوع است.ای شریک باید همه سود حاصل از کاروحرفه خود را که مربوط به آورده اوست به حساب شرکت بگذارد.آورده شریک مزبور با پایان گرفتن شرکت پایان می پذیرد.شریکی که کار خود را به شرکت آورده است حق سهیم شدن در سود ودارائی ایجاد شده را باقید مشارکت در زیان دارد.ولی این شریک حقی نسبت به سرمایه ای که شریک دیگر هنگام تشکیل شرکت آورده است ندارد.این شریک ممکن است به پرداخت زیان محکوم شود به ویژه اگر متعهد شده باشد فرصت و کارخود را به امور شرکت اختصاص دهد واساسنامه شرکت نیز تحمیل زیان به او را پیش بینی کرده باشد.[6]

ارزیابی کاروحرفه

در موردی که آورده یکی از شریکان حرفه او و آورده شریک دیگر سرمایه قابل تقویم است یکی از نکات،شیوه ارزیابی این حرفه در تشکیل سرمایه شرکت است.در واقع میزان تاثیر فعالیت و کار این شریک به خودی خود درسود احتمالی آشکار نیست.با این حال می توان گفت که شریکان می توانند حقوق خود را با توافق یکدیگر در اساسنامه شرکت ارزیابی و تعیین کنند وچنین توافقی را باید درست ومعتبر دانست.[6]

ج- حق کسب وپیشه

در حقوق آمریکا حق کسب وپیشه یک حق مالی است وممکن است آورده یکی از شریکان باشد.

د- مالکیت صنعتی

آورده مالکیت صنعتی در بر گیرنده مالکیت های معنوی مانند پروانه اختراع یا علائم صنعتی و یا خدمات است.ممکن است یکی از شریکان پروانه اختراع یا علامت تجاری وخدماتی متعلق به خود را به عنوان آورده،موضوع شرکت قرار دهد.

ح- دانش فنی

دانش فنی مجموعه ای از اطلاعات صنعتی مفید محرمانه ابداعی و با ارزش است که به همراه آن مجموعه ای از آگاهی های فنی و غیر فنی که در طراحی ساخت وسایر عملیات واحد صنعتی به منظور تولید محصول یا تهیه مواد مورد نیاز مورد بهره برداری قرار می گیرد ، گفته می شود.

به وسیله شخص به کار گرفته می شود چنانچه این مجموعه در اختیار متقاضی قرار گیرد وی قادر خواهد بود با استفاده از آن واحد تولیدی مورد نظرخود را طراحی و تاسیس کند و محصول خاصی را با مواد اولیه معین در حجم مشخص وبا مشخصات تعیین شده تولید شود.

دانش فنی انواع مختلفی دارد

1- دانش فنی محصول 2- دانش فنی ساخت 3- دانش فنی فرایند .

دانش فنی به عنوان آورده شرکت های مدنی اجرایی ندارد.[7]

خ- آورده طلب

طلب یک حق مالی است می تواند آورده شرکت قرار گیرد.بدین منظور باید طلب به شرکت منتقل شود.

در امریکا و کشورهای دیگر که شرکت را عقد عهدی می دانند،طلب یک آورده محسوب می شود زیرا یک نوع حق دینی و ارزشمند است،و می پذیرند به عنوان آورده باشد چون ضامن وصول هستند چون پشتوانه ای اجرای اش را ایجاد می کنند.

ج- آورده منافع

منافع عین می تواند آورده شرکت قرار گیرد.در این صورت ممکن است شرکت خودش از منافع بهره گیرد و یا آنکه عین را به اجاره واگذارد و از اجاره بهای آن بهره مند شود.آورده گذار در برابر شرکت مانند موجر در برابر مساجر است.

فصل چهارم: ماهیت حقوقی عقد شرکت

با روشن شدن تعریف و ارکان شرکت مدنی در قانون یکنواخت آمریکا اینک ماهیت حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

دگرگونی شرکت مدنی این رشته ازشرکت ها را از جهاتی به شرکت های بازرگانی نزدیک ساخته است با این حال می توان معیارهائی را برای جدا ساختن شرکت مدنی ازشرکت بازرگانی شناسائی کرد.

مبحث یکم) نمایندگی شرکت

شرکت مدنی به گونه سنتی بی بهره از شخصیت حقوقی و وجود مستقل از اعضای آن دانسته شده اند.این شرکت ها بر خلاف شرکت های بازرگانی به ثبت نمی رسد.ولی به تدریج مشکلات عملی موجب گردید برای شرکت ها نیز گونه ای از وجود مستقل در نظر گرفته شود.در حقوق آمریکا یک برخورد عملی و واقعی در این زمینه سفارش شده است.باین معنی که نظریه وکالت متقابل شریکان از یکدیگر ویا وکالت هر یک از شریکان از شرکت که مستلزم وجود مستقل برای شرکت است،برحسب مورد و با در نظر گرفتن ماهیت ویژه هر شرکت مدنی مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

در حقوق امریکا نیز پیش از تصویب قانون یک نواخت،شرکت مدنی یک رابطه وکالت دوجانبه شمرده می شد.هر شریک همزمان اصیل و وکیل بود.قانون یک نواخت دگرگونی در این زمینه ایجاد کرد.برپایه بخش 9این قانون:

«هرشریک،وکیل شرکت مدنی برای مقاصد کسب وکار آن شرکت است وعمل هر شریک...در اجرای وظایف عادی شرکت،شرکت را متعهد می سازد».

بدین ترتیب قانون مزبور نیز در جهت ایجاد موجودیت مستقل برای شرکت مدنی گام نهاده است.هر چند این قانون روش قاطعی در مورد پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی در پیش نگرفته ولی پیشرفت قضائی به سوی پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مسدود نکرد.اندیشه پیدایش وجود مستقل برای شرکت،جاذبه خود را نزد دادگاهها وشرح کنندگان این قانون به ویژه به دلیل آنکه واقع گرایانه است وعمیقا موافق انتظارات اکثر بازرگانان است حفظ کرده است.

علی ای حال با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء و نظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.[8]

مبحث دوم) جدائی شرکت مدنی از شرکت بازرگانی.

1- معیار شکلی

شرکت های مذکور در ماده 20 قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 که شکل وقالب آنها را قانون مزبور مشخص ساخته است شرکت بازرگانی هستند.این شرکت ها باید برپایه ترتیبات ویژه ای به ثبت برسند وبر پایه ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند.ماده 2 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ اردیبهشت ماه 1348 شرکت های سهامی را شرکت بازرگانی دانسته اند حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.

2- معیار موضوعی

غیر از مواردی که یک شرکت به دلیل شکل آن بر طبق قانون،بازرگانی محسوب می شود هرگاه موضوع شرکت کاملاَ مدنی یا بازرگانی باشد شناخت طبیعت شرکت ساده است.موارد زیر به گونۀ سنتی شرکت مدنی محسوب می شوند:

الف) غیر منقول

شرکت های که موضوع کار آنها غیر منقول است شرکت مدنی محسوب شده اند.ممکن است کار این شرکت ها خرید غیر منقول به منظور فروش و یا اجاره باشد.

ب) کشاورزی

کشاورزی همیشه در قلمرو امور مدنی باقی مانده است.شرکت های که برای بهره برداری از مزارع تشکیل می شوند و موضوع کار آنها کشاورزی است،شرکت مدنی شمرده می شوند.

ج) هنرها

امور هنری از قلمرو حقوق تجارت خارج هستند.شرکت های که فعالیت هنری دارند مدنی محسوب می شوند مانند شرکتی که به منظور تالیف وانتشار یک اثر و یا تالیف علمی یا ادبی تشکیل می گردد.همچنین شرکتی که برای انتشار یک روزنامه سیاسی یا نشریه ادبی تشکیل می شود شرکت بازرگانی نیست بشرط اینکه چاپ و فروش آن جنبه تبعی داشته باشد.شرکت هائی که برای فعالیت ورزشی ونیزبهره برداری از منابع معدنی تشکیل می شوند نیز شرکت مدنی شمرده شده اند.[9]
برچسب ها : شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا , شرکت مدنی , قانون آمریکا ,
آرشیو موضوعی : حقوق مدنی , حقوق تطبیقی ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟
موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات