سرمقاله (48)

شماره چهل و هشتم. شهریور 1391 .دوره جدید .سال سوم
No.48.Aug 2012 .New Series .Vol.3

قواعد بازداشت

نویسنده : لیندا لاریتسن

در دانمارك همه انواع پرونده ها از رهگذر یك نظام دادگاهی مورد رسیدگی قرار می گیرند . دادگاه های دانمارك به همه انوع پرونده ها رسیدگی می كنند و هیچ دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به امور عمومی یا برای پرونده های مربوط به مطابقت یك قانون مصوب پارلمان با قانون اساسی وجود ندارد .
در دانمارك ، یك دیوانعالی ، دو دادگاه عالی و 82 دادگاه بخش وجود دارد. 338 دادرس برگمارده در دانمارك وجود دارد . بیش از نیمی از آنان در دادگاه های بخش و بقیه در دادگاه های علنی و در دیوانعالی خدمت می كنند .
بزرگ ترین دادگاه بخش ، دادگاه بخش كپنهكاگ است كه از 51 دادرس تشكیل می شود ولی دانمارك دادگاه های كوچك بسیاری دارد و بیش از نیمی از 82 دادگاه بخش فقط از یك دادرس تشكیل می شوند . در دادگاهی كه من خدمت می كنم ، یعنی دادگاه بخش ریسكیلد ، بخش ما 174 هزار نفر است .
همه رسیدگی ها در دادگاه شفاهی و علنی اند و فقط در شرایط بسیار استثنایی است كه استثناهایی برای این اصول وجود دارد . همه تصمیم های دادگاه های بخش را می توان در دیوانعالی مورد تجدید نظر قرار داد .
دو دادرس غیرحرفه ای همراه با یك دادرس حرفه ای در رسیدگی در دادگاه بخش شركت می كنند . این امر در صورتی روی می دهد كه متهم در مورد اتهام های خود اظهار عدم مجریمت كند كه در این صورت ، این وضع می تواند یك مجازات زندان را به بار آورد .
اگر متهم مجرمیت خود را بپذیرد یا اگر مجازات ( جرم ارتكابی ) فقط جزای نقدی باشد ، در آن صورت دادرس حرفه ای به تنهایی به پرونده رسیدگی می كند . اگر دادرسان غیرحرفه ای در دادگاه بخش حضور داشته باشند ، سه دادرس غیرحرفه ای همراه با سه دادرس حرفه ای در دیوانعالی شركت می كنند .
دادرسان غیرحرفه ای در مورد مجرمیت متهم و تعیین مجازات تصمیم گیری می كنند .
همه تصمیم ها را می توان با اكثریت ساده اتخاذ كرد . دادرسان غیرحرفه ای فقط در جلسه های رسیدگی در دادگاه و نه در آن دسته از نشست های دادگاه كه در مورد پرونده ، تحقیق می شود ، شركت می كنند .
قانون مدیریت فضا به آیین دادرسی كیفری می پردازد و شماری از قواعد را به منظور تسهیل یك دادرسی منصفانه مقرر می كند . اصول اساسی عبارتند از فرض بی گناهی ، حق متهم برای سكوت كردن و اصل برابری سلاح ها میان دادستان و وكیل .
استفاده از محدودیت های تأمینی
پیش از آنكه درباره بازداشت صحبت كنم ، می خواهم به تصویر گسترده تری از محدودیت تأمینی بپردازیم . تحقیقات در بخش اصی آیین دادرسی كیفری قرار دارد كه در آنجا از محدودیت های تأمینی استفاده می شود . در قیاس با دیگر ابزارهای تحقیقات ، از این محدودیت ها برای تسهیل تصمیم گیری در مورد اتهام های مطرح شده علیه شخص و برای تأمین دلایل برای تعقیب احتمالی پرونده استفاده می شود . افزون بر آن ، محدودیت های تأمینی می توانند برای بازداشتن متهم از فعالیت های مجرمانه یا برای تضمین حضور وی طی رسیدگی از رهگذر دستیگری یا بازداشت ایفای نقش كنند . نخست درباره این محدودیت ها به طور كلی بحث می كنیم . با یاد آوری این مطلب كه بازداشت پیش از محاكمه فقط یكی از این محدودیت هاست .
محدویدت های تأمینی در دیگر فعالیت های قضایی نیز نقش دارند . بررسی روان پزشكانه یا اجتماعی برخلاف اراده شهروند ممكن است هنگامی كه برای تصمیم گیری در مورد علیه وی ایفای نقش می كنند ، توجیه شوند نمونه دیگری از محدودیت های تأمینی می تواند به اجرای ضمانت اجرا مربوط باشد ، برای نمونه ، با توقیف اموال معینی از محكوم .
اصول كلی حاكم بر محدودیت های تأمینی
انواع مختلف محدودیت های تأمینی از نظر ویژگی و شدت با یكدیگر بسیار متفاوتند و از این رو ، بحث ما در مورد استفاده از آنها باید به گونه تنگاتنگی با میزان دردسر و ناراحتی یا بی احترامی ای كه یك محدودیت مشخص بر شهروند مورد نظر اعمال خواهد كرد ، مربوط می باشد .
نخستین اصل كلی این است كه هنگام گزینش میان دو محدودیت جانشین ، در صورتی كه تدبیر مورد گزینش بتواند آن هدف را برآورده كند ، همیشه باید آن تدبیر را اولویت داد كه كمتر مداخله كننده باشد . دوم ، هیچ محدودیتی نباید با هدف اعمال آن و نیز با اهمیت پرونده نامتناسب باشد بویژه محدودیت تأمینی هرگز نباید شدید تر از ضمانت اجرایی باشد معمولاً به منزله نتیجه پرونده انتظار می رود .
این دو اصل تعیین می كنند كه محدودیت های تأمینی معینی را فقط هنگامی می توان مورد استفاده قرار داد كه جرم مفروض شدید باشد ، برای نمونه ، استراق سمع تلفن و باز كردن نامه ها . گذاشتن میكروفن در اتاق های خصوصی بویژه مزاحم اند و نیازمند وجود ظن ارتكاب یك جرم بسیار شدید است ، ولی برای صدور قرار استراق سمع تلفن ، باید یاد آور شد كه از این تدبیر فقط در مورد جرم های با شدت كمتر هنگامی كه نوع جرم به گونه ای است كه فقط استراق سمع می تواند به حل پرونده منتهی شود ، استفاده می شود . انجام تحقیقات در مورد پرونده های كیفری با پلیس است . پلیس طی تحقیقات می تواند تدابیر معینی را در مورد مظنون اتخاذ كند ؛ برای نمونه ، دستگیری ، بازداشت پیش از محاكمه ، استراق سمع تلفن ، توقیف اموال ، بازرسی ، توقیف نامه الكترونیكی و مانند آن ، درخواست پلیس برای اتخاذ چنین تدابیری ( برحسب موضوع ) می تواند یا باید به دادگاه ارائه شود كه پس از آن دادگاه تصمیم می گیرد كه آیا می توان چنین كاری را انجام داد یا خیر . به پلیس به طور غیابی دستور داده می شود كه در مورد تدابیر نسبتاً سبك مانند گرفتن آثار انگشت و عكاسی و استخراج نمونه های خون تصمیم گیری كند . برای تدبیر مداخله كننده تر ، پلیس نمی تواند بی آنكه نخست از دادگاه بخش مجوز بگیرد ، این تدابیر را به كار گیرد .
اگر هدف این تدابیر در صورتی كه قرار بر این بوده كه منتظر دستور دادگاه بمانیم منتفی شود ، پلیس می تواند در مورد اجرای این تدابیر تصمیم بگیرد ، برای نمونه در مورد تدابیری مانند استراق سمع تلفن ، بازرسی با دستور افشا ، چنین احتمالی وجود دارد . در همه شرایط ، در اسرع وقت و حداكثر تا 24 ساعت از آغاز اعمال آن تدابیر ، پلیس باید پرونده را نزد دادگاه بیاورد . پس از آن دادگاه به شكل یك قرار تصمیم می گیرد كه آیا آن تدابیر را می توان تأیید كرد یا خیر و اگر بتوان ، برای چه مدت . در صورتی كه به نظر دادگاه آن تدبیر نمی بایست اجرا می شد ، دادگاه در این مورد به وزارت دادگستری اطلاع می دهد .
دستگیری
پلیس می تواند شخصی را كه بر مبنای دلایل معقول مظنون به ارتكاب جرمی است كه مستلزم صدور كیفرخواست از سوی دولت است ، دستگیر كند . دستگیری فقط در صورتی انجام می شود كه برای پیشگیری از ارتكاب جرم های دیگر ضرورت داشته باشد یا برای تضمین حضور فرد یا جلوگیری از تماس وی با دیگران ضرورت باشد . اگر با توجه به ماهیت پروند یا شرایط دیگر محرومیت از آزادی تدبیری نامناسب باشد ، دستگیری نباید صورت گیرد.
ظن به ارتكاب یك جرم باید به شخص مربوط مرتبط باشد و باید برخی سرنخ های مشخص وجود داشته باشد . از سوی دیگر ، دستگیری ممكن است در وضعیت هایی رخ دهد كه با یك جزای نقدی كوچك به پایان می رسند . به نظر می رسد كه این امر با این قاعده كه دستگیری هرگز نباید یك تدبیر نامناسب باشد ، مطابقت ندارد . این موضوع اغلب مورد بحث بوده و ( برای تصمیم گیری ) به دادگاه فرستاده می شود . دستگیری باید با نهایت ملایمت آن گونه كه در آن شرایط امكان پذیر است ، صورت گیرد . طی دستگیری شخص در معرض دیگر محدودیت های مربوط به آزادی قرار نخواهد گرفت ؛ جز آنچه برای دستگیری و حفظ نظم مطلوب ضرورت دارد .پلیس باید در اسرع وقت فرد دستگیر شده را از اتهام و زمان دستگیری خود آگاه كند . از گزارش داده شده باید چنین به نظر برسد كه این قاعده رعایت شده است .
فرد دستگیر شده باید به محض آنكه دلایل مربوط به بازداشت دیگر وجود ندارند ، زمان آزادی باید در گزارش قید شود .
قاعده ( مهلت ) 24 ساعت و رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی
طی 24 ساعت از دستگیری ، اگر فرد دستگیر شده هنوز آزاد نشده است ، باید نزدیك دادرس آورده شود . زمان دستگیری و زمان حضور در دادگاه باید در اسناد و سوابق رسیدگی قید شوند .
مهلت 24 ساعت نه تنها در قانون مدیریت قضا ، بلكه در قانون اساسی دانمارك نیز قید شده است . بنابراین آن نشست دادگاه كه دادرس دادگاه بخش در مورد آزادی یا بازداشت فرد دستگیر شده تصمیم می گیرد ، « رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » نامیده می شود .
قاعده ( مهلت ) 24 ساعت برای آوردن فرد دستگیر شده نزدیك دادرس را هم پلیس و هم دادگاه با دقت گسترده مورد توجه قرار می دهند . پرونده ای در سال 1994این مسأله را نشان می دهد .
پلیس مردی را در ساعت 21:21 پس از ظهر در سی ام مه دستگیر كرده بود . روز بعد یعنی 31 مه وی در ساعت 15:10 پیش از ظهر نزد دادرس آورده شد . با وجود این ، در همان نشست بسیار كوتاه دادگاه ، به نظر می رسید كه دادرس با دیگر پرونده های فوری مشغول است و در نتیجه نشست رسیدگی دادگاه را به تأخیر انداخت . فرد دستگیر شده را تا ساعت 23:3 پس از ظهر همان روز در دادگاه ندید . وكیل مدافع این فرد در دیوانعالی به این مسأله اعتراض كرد و دیوانعالی چنین حكم داد كه این مرد می بایست در ساعت 18:10 آزاد می شد زیرا در این هنگام وی نزد دادرس آورده شد و در مورد بازداشت یا عدم بازداشت وی هیچ تصمیمی صورت نگرفت .
البته مهلت 24 ساعت برخی مشكلات عملی را به وجود می آورد و ( حتی برای من به منزله یك دادرس ). اغلب در روزهای آخر هفته ، در روزهای تعطیلات بانكی و مانند آن نیز سر كار هستم . در هر دادگاه جدول زمانی ای برای تضمین این مسأله كه دست كم یك دادرس هر روز در حال خدمت باشد ، تهیه می شود . این امر برای تضمین این مسأله است كه پلیس در هر زمانی بتواند در صورتی كه بخواهد فردی را برای مدت طولانی تری بازداشت كند ، از دادگاه بخواهد كه یك جلسه رسیدگی را در دادگاه طی 24 ساعت دستگیری برگزار كند .
در دادگاه از متهم در مورد اتهام خود بازجویی می شود و پیش از تصمیم گیری ، باید فرصت اظهار نظر به وی داده شود . پیش از این بازجویی با وكیل مدافع دسترسی داشته و باید فرصت داشته باشد كه پیش از بازجویی با وكیل خود به طور خصوصی مشورت و گفت و گو كند .
« رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » همیشه در ادگاه و در ساختمان كه به دادگاه تعلق دارد ، برگزار می شود . این جلسه هرگز در زندان یا اتاق متعلق به پلیس یا دادستان برگزار نمی شود . متهم باید احساس كند كه در پیشگاه یك دادگاه بی طرف قرار دارد . افزون بر آن ، متهم همیشه هنگام حضور در دادگاه و نیز در جلسه « رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » حتی در صورتی كه وی هنوز بسیار خشن است ، بدون غل و زنجیر خواهد بود . در این موارد مأموران پلیس باید برای اطمینان از اینكه وی ساكت باقی می ماند ، در نزدیكی وی بنشیند . تصمیم دادگاه به شكل یك قرار صادر می شود . اگر متهم پیش از محاكمه بازداشت شود ، قرار دادگاه باید شرایط پرونده را كه این قرار بر آن مبتنی است ، یعنی اینكه شرایط برای بازداشت محقق است بیان كند .
متهم باید فوری از این مسأله كه دادگاه كدام یك از قواعد بازداشت را در مورد پرونده وی اعمال كرده و نیز باید از دلایل بازداشت كه در قرار دادگاه بیان شده است و نیز از حق اعتراض خود به قرار آگاه شود . در صورت دادخواست ، یك رونوشت از قرار دادگاه كه بر مبنای آن شخصی تحت بازداشت قرار می گیرد ، در اسرع وقت به فرد بازداشت شده داده می شود .
بازداشت
در مورد مسأله یافتن تعادل حق میان مبارزه با جرم از یك سو و حمایت از حقوق افراد از سوی دیگر اغلب در زمینه بازداشت بحث شده كه بحث درستی نیز است ، زیرا حبس بویژه برای مدت طولانی تدبیری شدید است .
چنین بازداشتی به روشنی با فرض بی گناهی كه مطابق آن « هیچ شخصی مجرم انگاشته نخواهد شد ، مگر آنكه سرانجام از سوی یك دادگاه محكوم شود » و با اصل « هیچ مجازاتی پیش از محكومیت وجود ندارد » در تعارض است .
ولی بازداشت به منزله ابزاری ضروری كه در تحقیقات كیفری به كار می رود ، باقی می ماند . به طور مكرر از پلیس شنیده ایم كه در صورت ممكن نبودن بازداشت ، مبارزه با باندهای مربوط به جرم همانند جرم تجارت مواد مخدر تقریباً امكان پذیر است .
یاد آوری این نكته كه نظر گاه های مختلف چگونه می توانند به فلسفه زندگی و درك قانون تصمیم گیران بستگی داشته باشند ، جالب است . این عوامل بر وضع قانون تأثیر گذاشته اند . این مسأله را اصلاحات مشخصی كه در دهه های 1970 و 1980 مطرح شدند ، نشان می دهند . در دهه 1970 ، جامعه رشد اقتصادی بالایی را تجربه كرد و بر تفكر و آزمایش های جدید تأكید بیشتری شد . این امر به تأكیدی بیشتر بر حقوق شخصی منتهی شد و همسو با روح زمانه بود كه در سال 1978 قانونی سفت و سخت تر را در مورد قواعد كلی بازداشت مشاهده كردیم .
پیش تر ، اشاره صرف به احتمال صدور یك مجازات ( حبس ) طولانی مدت برای كافی بود كه این امر خطر فرار متهم را ایجاد كرده و از این رو ، بازداشت را توجیه می كرد. قانون سال 1978 شرط « دلایل مشخص » را برای بازداشت كردن مطرح كرد .
طی دهه های 1980 و 1990 ، گرایش های دیگری غالب بودند و اگرچه مشخص بحث عبارت بود از پافشاری بر جرم زدایی ، صداهای قوی ای نیز برای اعمال فشار شدیدتر در مورد جرم شنیده می شد . به منزله نمونه ای از چگونگی تأثیرگذاری این امر بر قانون ، مطرح شدن مفهوم عموم مردم از عدالت را به منزله یك علت قوی برای بازداشت یك متهم دیدیم . بی تردید ، بازداشت شدیدترین محدودیتی است كه می توان در مورد شخصی كه مجرمیت وی مشخص نشده است ، اجرا كرد . بنابراین تصمیم به بازداشت مستلزم وجود یك ظن مستند شده و جرمی شدید است . در بحث های متداول خود درباره قواعد بازداشت در دانمارك ، معمولاً میان « شرط نخست » و « شرط دوم » تمایز قائل می شویم .
شرط نخست قالب متداول تری است . در این موارد نخست باید ظنی مستند شده مبنی بر اینكه متهم مرتكب جرمی شده كه می تواند به حبس برای یك سال و شش ماه یا بیشتر منتهی شود ، وجود دارد .
افزون بر آن ، باید دلایل مشخصی مبتنی بر اطلاعات مربوط به شرایط متهم وجود داشته باشد كه بترسیم از اینكه در صورت آزاد بودن ، وی مرتكب جرم دیگری از همان نوع جرمی كه پیش تر توصیف شده می شود .
به منزله راهی دیگر ، باید برمبنای شرایط پرونده دلایل مشخصی وجود داشته باشد كه فرض كنیم متهم بویژه با از میان بردن دلایل یا آگاه كردن دیگران یا تأثیرگذاری بر آنان ، تعقیب پرونده می شود . همان گونه كه در مورد شكل های پیش گفته شرط نخست و دلایل بازداشت مطرح شد ، اكنون شرط دومی در قانون مدیریت قضای دانمارك وجود دارد كه به تازگی افزوده شده است .
یك قاعده در سال 1935 افزوده شد و قاعده دیگر در سال 1987 برای درك این مسأله باید به پیشینه تاریخی آنها نگاهی دوباره بیندازیم و در هر مورد ، در می یابیم كه سیاستمداران دانمارك قوانین را با توجه به افكار عمومی وضع كرده اند .
قواعد اولیه بازداشت آگاهانه از هرگونه استفاده از بازداشت به منزله یك مجازات به خودی خود بری شدند . در برابر این مسأله می توان استدلال كرد كه « شرط دوم » به وضعیتی نزدیك می شود كه در حقیقت بازداشت ممكن است به منزله پیش بینی یك مجازات انگاشته شود .
به شیوه ای متداول برای بیان اصول نهفته در پشت آن ، می توان گفت كه آنها به وضعیت هایی توجه می كنند كه در آنها ، یك دانماركی شریف متعارف در صورتی كه متهمی آزاد شده و آزاد بماند و در حالی كه محاكمه وی در حال آماده شدن است « هنوز در خیابان ها به سر ببرد » ، آن را به دلیل تلقی خود از انصاف ، آزارنده و درخور اعتراض می یابد .
اختیار قانونی در این روش ها برای استفاده از بازداشت به منزله بخشی از اجرای قانون به دقت به منظور محدود كردن استفاده از آنها تدوین شده است . نخستین مورد اجرای قانون از رهگذر بازداشت ایجاب می كند كه باید آنچه قانون « یك ظن بویژه مستند شده » می نامد ، مبنی براینكه متهم مرتكب شده است كه می تواند دست كم شش سال زندان را برای وی به دنبال داشته باشد ، این یك شرط اضافی است كه موضوع به اندازه كافی شدید است كه آزاد نبودن متهم را ایجاب كند . تشخیص این شرط با دادگاه است .
به لحاظ تاریخی ، این شرط بر مبنای یك پرونده تجاوز جنسی در سال 1935 كه جارو جنجال بسیاری به پا كرد ، وارد قانون شد ، مرتكبان به ارتكاب جرم خود اعتراف كردند و در حالی كه منتظر محاكمه بودند ، آزاد شدند كه این امر به یك جارو جنجال گوش فرا داد و دریافت كه این پرونده می تواند به مردم دانمارك این فكر را القا كند كه قانونگذاران به گونه ای ملایم با جرم برخورد كرده اند و اینكه اجرای قانون هیچ نتیجه ای ندارد . برای پرهیز از دادخواهی های بعدی ، تصویب قاعده پیش گفته در مورد بازداشت بر مبنای « شدت موضوع »  در قانون  گنجانده شد .
برچسب ها : قواعد بازداشت ,
آرشیو موضوعی : سرمقاله , ترجمه , حقوق جزا ,

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه

نویسنده : دادرس ژان ژگو

ترجمه: دكتر صدرزاده افشار

-منشاءو جنبه تاسیسی دادسرا در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وكلای مدافع كتبی و وكلای مدافع شفاهی پادشاه2،یكی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند. درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میكردند: وكلای ترافع كتبی كه نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت كتبی مدافعه را انجام میدادند،وكلای ترافع زبانی كه فقط از دعاوی بطور شفاهی در محضر دادرسان دفاع میكردند.پادشاه نیز برای دفاع از منافع خصوصی خود در دعاوی، مانند هر صاحب دعوائی یكنفر وكیل مدافع كتبی و یكنفر وكیل مدافع شفاهی انتخاب میكرد.تعین وكلا در ابتدا،وكلای مدافع كتبی یا وكلای مدافع شفاهی مخصوص پادشاه نامیده میشدند چون تنها در یك یا چند دعوای معین وكالت داشتند،آنان بزودی از یكسو متصدی كلیه امور سلطنت در دادگستری شدند و به وكلای مدافع كتبی یا شفاهی عمومی تبدیل گردیدند،از سوی دیگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوك الطوایفی،محكمتر میشد و توسعه مییافت،دفاع از منافع پادساه نیز بویژه در پایان سده سیزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بییش از پیش به منافع عمومی تشبیه میشد.ماموریت وكلای مدافع كتبی و وكلای مدافع شفاهی از صورت خصوصی بصورت عمومی درآمدكه بااجرای حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومی ،آسایش مردم را تضمین میكردند. چون وظایف این وكلا در سده شانزدهم گسترش یافت،آنان داخل در ردیف دادرسان گردیدند و از وكلای مدافع شفاهی عادی جدا شدند و مامورامور سلطنتی در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب میشدند و بنام پادشاه و بنمایندگی از طرف او انجام وظیقه میكردند،باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرا3بوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جایگاه و نزد هیئت دادگاه4،محلی نداشتند بلكه با وكلای عادی در كف اطاق (پاركه)میماندند،ار اینرو نام پاركه را آنروز نیز مانند امروز بدادسرا میدادند.آنان برای قرائت اسنادوبیانات شفاهی،آنموقع نیز مانند حالا ایستاده صحبت میكردند،بهمین جهت آنان را در مقابل هیئت دادگاه كه دادرسان نشسته را تشكیل میدهند،دادرسان ایستاده مینامیدند. اختیارات قضائی،پلیسی و اداری آنان تنها جنبه كیفری نداشت بلكه حمایت ضعفا و حفاظت اموال عمومی را نیز در بر میگرفت .دادرسان ایستاده درامور مدنی،بویژه احوال شخصی،صحت نكاح،صغار،قیمومت،قانونی نمودن اطفال طبیعی و فرزند خواندگی را بعهده داشتند.ماموریت و فایده كار آنان مورد اختلاف نبود،بهمین جهت در دوره انقلاب نیز باقیماند.درنتیجه مجلس موسسان فرانسه،وكلای پادشاه را كه برای تمام مدت عمر بوسیله نامبرده انتخاب میشدند،ابقاءباوجود این آنها فقط اختیارات مدنی داشتند،نزد دادرسان آنزمان كه انتخابی بودند اختیارات قضائی آنان نیز غالبا محدودیا محل اختلاف بود،ماموریت آنها عبارت از هدایت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقیب تخلفات،را بعهده نداشتند بلكه انجام آن به دادرسان انتخابی موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلامیه حقوق بشر و شهروندان كه حاكمیت ملت را جانشین حاكمیت پادشاه میكرد،نماینده مردم بودند. اصلاحات قضائی در دوره كنسولگری و امپراطوری كه عموما بموجب قانون ا ساسی سال هشتم در قانون20آوریل 1810 انجام گرفت،پایه و اساس سازمان قضائی امروزی را بوجود آورد.فرانسه دارای دادگاههای نخستین و دادگاههای پژوهشی گردید.دادگاه تمیز6كه در دوره انقلاب تاسیس شده بود،باقی ماند.در هر یك از این دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وكلای مدافع كتبی،وكلای مدافع شفاهی،معاونین اداری و هم چنین دادرسان نشسته از مركز انتخاب میشدندو در دادگاههای كیفری نیز مانند دادگاههای مدنی انجام وظیفه میكردند. چنانكه دیدیم،تفكیك وظایف كیفری و اختیارات مدنی دادسرا كه در دروره انقلاب بسیار مورد توجه بود،بعدا ترك شد.بنظر میرسد،این شیوه میتواند مفهوم نظام سابق را كه صاحبان دادسرا را بیشتر تابع و نماینده مقامات مركزی میكرد تا نماینده جامعه،دوباره زنده كند.بهمین جهت امروزه،باز هم میتوان آنان را بر خلاف اصل تفكیك قوا مانند مامورین قوه مجریه بحساب آورد. چنانكه دیدیم،دادسرا درواقع بیش از همه،حفظ منافع عمومی جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بویژه در امور مدنی،حسن اجرای قوانین را تامین میكند. 2-سازمان تركیب وماموریت دادسرا سسازمان قضائی فرانسه ، همانطوركه امروزه دیده میشوداصولا بموجبب تصویبنامه شماره 1273-22دسامبر 1958تشكیل شد .غیر از دیوانعالی كشوركه درپاریس قراردارد ووظیفه اصلی آن نظارت دراجرای قوانین واحكام قطعی دادگاهها میباشد، قلمروفرایسه درداخل خاك اروپا وخارج از آن (مارتینیك ، گاولوپ، رئیون نیون ، گویان )میان سی وچهار دادذگاه استان 7تقسیم شده است كه هریك از آنها نیز درحوزه قضائی خود دو نوع دادگاههای نخستین دارند:دادگاهای شهرستان 8دادگاههای بخش9. دادسرای دیوانعالی كشور مركب است از دادستان كل 10، یكنفر دادیار اول ودادیاران دادسرای استان نیز از دادستان استان ، یك یا چند نفر دادیار ومعاونین اداری تشكیل میشود،دادسرای شهرستان مركب است از دادستان شهرستان 11دادستان های معاون 12، م معاونین اداری اول 12ومعاونین تصویبنامه مذكور درفوق قبلا تصریح میكرد كه دادستان شهرستان می تواند دركلیه موارد، وظایف دادسرا را دردادگاههای بخش حوزه قضائی خود نیز انجام دهد، این تصویبنامه یك رویه نستبا قدیمی دیوانعالی كشوررا توجیه میكند:وقتیكه نظم عمومی مورد توجه باشد، بدادستان شهرستان اجازه میدهد كه امور مدنی را درمحاكم صلح نیز بعهده بگیرد تصویبنامه 10ژویه 1970آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را بهمه دادگاههای نخستین حوزه قضائی خودگسترش داد.از اینرو پس ازآن دادسرا میتواند درهمه دادگاهها حتی دادگاه بازرگانی یا هیئت های حل واختلاف میان كارفرما وكارگر 14نیز كه مراجع اختصاصی میباشد ، مداخله كند كه سابقا درآنها حاضر نمیشد. مامورین دادسرا نیز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضی مشاغل 15میباشند ووظایف آندو بهم شباهت كامل دارد. داوطلبان خدمات قضائی ، باستثنای آنانكه دوره كارآموزی را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است كه بیشتراز طرف كانون وكلا میآیند ، درمدرسه ملی قضائی 16یكدوره كارآموزی كه از راه مسابقه بهمه مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی میكنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل میشوند آ نا نكه گواهینامه كارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب میتوانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یاایستاده منصوب شوند. تهمین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به كسب نطر شورای عالی قضائی ندارد. یكنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت میتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعكس دادرسان نشسته نیز میتوانند به صا حبمنصبی دادسرا برسند.-چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یكدیگر كارمیكنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، مبان آنان روح واحدی بوجود میآید كه همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد. یكی از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غیر قابل تجزیه بودن آنهاست ، دادسرا یك پیكر واحدی است باین معنی كه هریك از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است ومیتواند طی یك دادرسی متناوبا عوض شود ، ویه این ترتیب دادسرا یك هیئت واحدی را تشكیل میدهد كه حافظ منافع جامعه میباشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا كمتر جنبه شخصی میدهد ودر نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض میكند. صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری میباشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وطیفه میكنند . وزیر دادگستری به دادستانهتا وتوسط آنان بهمه مامورین دادسرا ریاست میكند.دادسیتان استان میتواند بهمه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نیز بمعاونین قضائی واداری خود ریاست میكند. اما دادستان دیوانعالی كشور بدون اینكه دردعاوی موجود در دیوان عالی كشور به دادستانهای استان وشهرستان دستوردهد ، میتواند ملاحظات وراهنمائی های خور را بآنان اعلام كند. برخلاف دادرسان نشسته كه تغییر پذیرند 17نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پدیربودن ، اختیارات آنان رانیز بكسی واگذار نمیكند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری میتواند دردعاوی دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولی نمیتواندبجای آنان دردادرسی شركت كند. بهینترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعكس هراقدام قضائی كه مطابق قانون بوسیله یكی از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، كلیه اثار قضائی خورا تولید میكند . افزون برآن مامورین دادسرا ، درسلسله مراتب اداری ، مكلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینكه دستور كتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یك سنت قضائی میباشد كه با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد) ترجمه میشود . پس از اصلاحات قضائی 22دسامبر1958این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد. سرانجام.گرچه وزیر دادكستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آنرا علیه آنان بمرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از كسب نطر كمیسیون انتظامی 18كه تحت ریاست دادستان دیوانعالی كشور میباشد واعضای آن اكثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشكیل میشوند. گرچه استقلال دادسرا باستثنای آزادی بیان ، درقبال مقامات مركزی درقانون قید نشده است اما درامور مدنی واقعیتی است كه نتیجه آزادی سنن قضائی میباشد كه بدادسرا شناخته شده است . اگر دوایر دادسرا گاهی نطر خودراباتفسیر بعضی ازقوانین اعلام میدارند، این امر خلاف معمول نمی باشد ، چه دولت بیانگر اراده حاكمیت ملی محسوب میشود ، اگر همان دوایر نیز در بعضی دادرسیها مداخله میكنند این امر درزمینه كار آنهاست كه انجام آنرا بعهده دارند، برعكس اگر آنها بخواهند عقیده خودرادریك دعوای مدنی توسط دادسرا تحمیل كنند ، این امر كاملا استثنائی میباشد. سرانجام یاد آوری میكنیم ، دادسرا در قبال دادگاهها كاملا مستقل است ودادگاهها نمی توانند بآنها امرونهی كنند . گرچه دادسرا از لحاط سلسله مراتب تابع قوه مجریه است ولی نماینده آن نزد دادگاهها نمیباشد ، وبطوركلی دادسرا نماینده منافع دولت یا منافع هیئت اجتماع نیست . وقتیكه دولت ، استانداری ، بخشداری، طرف دعوائی قرارمیگیرند ، آنها نیز مانند افراد عادی توسط وكیل خود درآن شركت میكنند . بدیهی است دادذسرا سخن گوی یك طبقه ویا یك دسته از شهروندان یا منافع آنان نمیباشد. این امر كاملا استثنائی است كه صاحبمنصبان دادسرا بتوانند بعنوان نماینده دولت یاادارات دولتی به دادگاه احضارشوند یا واسطه عمل آنها نزد دادگاهها گردند. همچنین دردعاوی راجع به تابعیت كه مربوط بحقوق عمومی است ، دادسرا نماینده دولت میباشد ووقتی كه اختلاف درصلاحیت (اداری یا مدنی )مطرح شود ، ونیز وقتیكه دادسرا هزینه های تحصیلی را به نام رئیس موسسه تعلیمات عمومی مطالبه میكند ، بعنوان نماینده ادارات دردادگاه میباشد ومیتواند بصلاحیت دادگاه كه بوسیله فرماندار باوابلاغ میشود ، ایراد كند. ماموریت واقعی دادسرا ، بعهده گرفتن منافع جامعه ، قطع نظر از شكل سیاسی آن میباشد وصرفا بمنظور دفاع واجرای قانون صورت میگیرد واز منافع طرفین دعوی تجاوز میكند گرچه طرف دعوی دولت باشد، باینترتیب دادسرا تاحدی حفقظ نظم عمومی را كه بیش از همه یك نظام قانونی است بعهده میگیرد ، تعریف مفهوم نظم عمومی درامور مدنی دشوار است زیرا شامل تمام منافع جامعه میشود كه آن نیز مانند خود جامعه برحسب زمان ومكان فرق میكند . اصولا منشا نظم عمومی درقانون است وپاره ای قوانین ، شهروندان را بنحو بسیا رآمره به رعایت آن ، مكلف می سازد .اما بیشتراوقات قانون ، مقرراتی راكه مربوط بنظم عمومی باشد معین نمیكند ودادرس باید با توجه به ضمانت اجرای آنها وهدف تعقیب ، نظم عمومی را تشخیص دهد.ممكن است نظم عمومی براساس اصول كلی برقرارباشد كه تدوین نشده است ، درحقوق خصوصی، اقداماتی كه بنحوی ازانجا به سازمان عمومی دولت ، ادارات دولتی ، تعادل اجتماعی یا اقتصادی كشور، سلامتی ، آزادی حیثیت شخص انسان لطمه میزند برخلاف نظم عمومی جامعه میباشد. باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرا درپاره ای موارد میتوانند جنبه نظم عمومی مقررات را بمنظور تامین اجرای آن ، دردعاوی تشخیص دهند ، همان طورآنان مكلفند هرعمل خلاف اصول كلی را كه پایه نظم عمومی است مرا قبت كنند واز انجام آن جلوگیری نمایند . فایده این امر برای مامورین دادسرا ، اینست كه مامورساده اجرای دستورات مركز نباشند ، بلكه دادرسی باشند كه دارای اختیارات قضائی موثر است وبقدركافی استقلال دارد. ماموریتی كه باین ترتیب برای دادسرا تعیین شده است میتواند آنرا مثلا دراطراف درخواست طرفین بمداخله دردعاوی مربوط بمنافع عمومی ، نظم اجتماعی یااقتصادی واداركند یا دردعاوی مربوط باشخاص عاجز (معاضدت قضائی ، صغار، كبارمحجور ، فرزند خواندگی ، نسب )مداخله نماید یا دادسرا مستقیما دردعوی بطلان نكاح یا تعیین احوال شخصی ، قراردارد یا دردادرسیهائی كه متقاضی آن طرف د عوائی ندارد (امورحسبی)اظهار نظر نماید. 3-مداخله دادسرادرامورمدنی دادسرا درامورمدنی گاهی مداخله اصلی وگاهی مداخله تبعی میكند ، وقتیكه دادسرا بسمت خواهان ویا بسمت خوانده یكی از اصحاب دعوی باشد ، مداخله اصلی میكند ، مداخله اصلی یك مورد نسبتا استثنائی است . بیشتر اوقات ، دا دسرا مداخله تبعی میكند، یعنی پس از اینكه میان طرفین دعوی تبادل لوایح انجام گرفت ، دادسرا مكلف است درباره ا د عای آنان اظهار نظر ودرخواستهائی كند . دراینجتا باید بسب همین تمایز سمت دادسرا ، دروهله اول حدود دخالت آنرا دردعوی ، سپس چگونگی آثار دخالت را بررسی كرد. علما ی حقوق باتفسیر ماده 46قانون 20آوریل 1810درباره وسعت حق تعقیب دادسرا درمداخله اصلی باهم اختلاف دارند. چه این ماده درقسمت اول خود مقررمیدا رد(( درامورمدنی ، دادسرادرمورد معین درقانون راسا اقدام میكند ))وبلافاصله می افزاید ((دادسرا دراجرای قوانین ، احكام دادگاه هها، نظارت میكند ،واین امررا درمواردیكه مربوط به نظم عمومی باشد ،راسا تعقیب میكند . پاره ای ازمولفین از تفسیر مضیق این ماده طرفداری میكنند ، قسمت دوم چیزی جز ، تشریح قسمت اول نمی بینند وبهمین جهت به دادسرا اجازه نمیدهند تادرامور مدنی مداخله كند مگر درمواردیكه صریحا بموجب قانون پیش بینی شود .دیگر ان برعكس ، میگویند هرقسمت از آن ماده مورد مخصوص ازتعقیب را به دادسرا واگذار میكند،حتی در غیر موارد پیش بینی شده بموجب قسمت اول این ماده نیز،دادسرا صلاحیت دارد،هر وقت كه امری مربوط بنظم عمومی باشد آنرا تعقیب كند. بواسطه همین تفسیر موسع بود كه شعبه مدنی دیوانعالی كشور،پس از تردیدهای مختلفی،در رای مورجه 17دسامبر1913خودبیان میدارد،((هروقت اموری مستقیما و ذات نظم عمومی را مختل سازد،بدون اینكه ضرری بكسی بزند))مداخله دادسرا لازم است. اما این اختلاف،قسمت بزرگی از فایده عملی خود را از دست میدهد،چه تصویبنامه 20ژویه 1972قواعد نوی در امور دادرسی مدنی وضع میكند و از این لحاظ نظر دیوانعالی كشور را قبول میكند،و در مواد6و7خود مقررمیدارد دادسرا در موارد معین درقانون،((راسا دخالت میكند))(ماده6).درغیر از این موارد،دادسرا میتواند،برای دفاع از نظم عمومی،در اموری كه مستقیما و راسا بآن لطمه وارد میكنند،مداخله كند(ماده7).مفاد این ماده از این هم و سیعتر بنظر میرسد،زیرا بدون اینكه توجهی بمنافع اشخاص بكنند،هر دو منشا حق تعقیب دادسرا را بعنوان مداخله اصلی بدون ابهام،قانون و نظم عمومی تصریح میكند.مواردی را كه قانونصریحا به دادسرا اجازه میدهد تا راسا اقدام كند میتوان به سه دسته تقسیم كرد: -وقتیكه منظور عبارت از حمایت اشخاص عاجز باشد،مانند صغار(فراهم كردن تعاون تربیتی)19،معرفی اطفال رها شده بپرورشگاه،تفویض با سلب ولایت ابوینی،تبدیل اداره قیمومت20به قیمومت،ترتیب نگاهداری اطفال در طی دعوی طلاق یا تفریق الدان،كبار محجور،(گذاشتن آنان در موسسات،تعیین قیم یا وصی)21متظلمین بیبضاعت(نظارت در معاضرت قضائی و شكایت از تصمیمات اداره معاضدت قضائی)،غائبین مفقود الاثر و غیره… -وقتیكه منظور عبارت از حفظ و تامین نظم عمومی باشد،مانند سجل احوال،(تصحیح اسناد سجلی،اعلام تولد یافوت)،فرزندخواندگی(حق پژوهش در تصمیمات)احوال شخصی(بطلان نكاح،اختلاف ناشی از تحریر اسناد سجلی در شناسائی اطفال نامشروع،شركتها(انحلال بعلت جهت نامشروع یابرخلاف اخلاق حسنه)و غیره… -وقتیكه دادسرا استثنائا به سمت نماینده اداره اقدام میكند(اختلافات مربوط بتابعیت،اختلاف در صلاحیت،پرداخت هزینه های تحصیلی و غیره…) چنانكه در بالا دیدیم،غیر از موارد پیش بینی شده در قانون،قلمرو نظم عمومی بسیار وسیع است،دادسرا میتواند اعمالی را كه خلاف نظم عمومی باشد، تعقیب كند،مانند درخواست ابطال اسناد غیر قانونی،انتقال مشاغل قضائی،چون مربوط به سندی است كه برخلاف نظم عمومی تنظیم شده است یا تامین اجرای قانون در مورد اجازه بمنظور سكونت،زیرا هدف قانون مداواكردن،بحران مسكن میباشد. وقتیكه دادسرا مداخله تبعی میكند،مداخله آن در دادگاه استان و شهرستان بموجب مواد8و9و10تصویبنامه 20ژویه1972صورت میگیرد با ستثنای دیوان كشور كه درآن كلیه دعاوی،برای اظهار نظر و درخواست لازم به دادسرا فرستاده میشود.ماده8،پس از اینكه دعاوی مربوط به نسب،بطلان نكاح،نصب قیم برای صغار و كبار محجور،تصفیه امور ورشكسته را ذكر میكند،موارد ابلاغ قانونی را پیش بینی میكند،سپس می ا فزاید((هر دعوائی كه بموجب قانون،دادسرا مكلف به دخالت در آن است))،از این قبیل است بویژه تصحیح اسناد سجلی،غایب مفقودالاثر،فرزندخواندگی،ولایت ابوینی،اموال بلا صاحب22.خواهیم دید،بیشتر مواردی كه در آن دادسرا میتواند مداخله اصلی كند،در میان موارد نامبرده میباشد.باید پاره ای از دعاوی مخصوص را نیز جزو آن دانست مانندطواری مربوط به جعل مدنی،رد دادرسان،اعاده دادرسی،و كلیه دادرسیهای ارفاقی23(بآنها امور حسبی میگویند زیرا بدون خوانده میباشند)و رسیدگی بآنها مبنی بر حل اختلاف نمیباشد،باید گفت كه بنظر میرسد،ماده 8تصویبنامه 2ژویه 1972،موارد مداخله دادسرا را نسبت به وضع سابق محدودتر میكند.حالا دیگر پرونده های طلاق و تفریق ابدان و دعاوی كه با استفاده از معاضدت قضائی،اقامه میشوند به دادسرا فرستاده نمیشوند. ماده 9تصویبنامه مذكور دربالاتصریح میكند:((دادسرا میتواند پرونده های دیگر دعاوی را كه مداخله درآنها را لازم میداند،مطالعه كند.باین امر مداخله اختیاری میگویند.مفاد این ماده بسبار وسیع است و بصاحبمنصبان دادسرا اجازه میدهد كه در دعاوی نامعین،نیز در دادگاه اظهار نظر نمایند و از این حیث بآن آزادی كامل میدهد.اختیاری كه باین ترتیب قانونگذاربه دادسرا میدهد در حقیقت پاره ای از موارد ابلاغ قانونی را كه قبلاوجود داشت بموجب تصویبنامه 20ژویه1972الغاءمیكند،بویژه اموری كه مربوط بیظم عمومی،دولت،خالصجات دولتی24،موسسات عومی باشد،چه آنها عبارتست از دعاوی كه داخل در قلمرو ماموریت عمومی دادسرا میباشد ونباید از نظر آن مخفی بماند. سرنجام وقتیكه دادگاهها درطی دعوائی،كسب نظردادسرا را لازم بدانند،ماده 10موارد ابلاغ قضائی یعنی ابلاغ بموجب دستور دادگاه را پیش بینی میكند.درباره چگونگی،آثار دعوی،مداخله دادسرا،ترتیب دادرسی،جلسه دادرسی،سرانجام حكم و نتایج آنرا یكی پس از دیگری بررسی میكنیم.دادسرا در مداخله اصلی برای اقامه دعوی یا دفاع در مقابل دعوی مانند مدعی معمولی اقدام میكندبهمین جهت،نامبرده وكیل مدافع تعیین نمیكند و اعمال دعوی را خود انجام میدهد.احضاریه ها و درخواستها را مینویسد و ابلاغ میكند د رتحقیقات و مواقع اظهار نظر كارشناس حاضر میشود واز اقدامات دادگاه پیروی میكند.در هیچ موردی نمیتواند غیبت كند.وقتیكه دادسرا مداخله تبعی میكند،وظیفه او برعكس،مبادرت به تبادل لوایح و نوشتن درخواستهای آن میباشد.مواد78و79تصویبنامه 20ژویه 1972تصریح میكند كه لوایح بدستور دادرس و درموعد معین بدادسرا ابلاغ میشود،تا در صدور حكم تاخیری نكنند.این تبادل لوایح ممكن است عملا بوسیله دادرس مامور تحقیقات 25و در غیاب او بوسیله رئیس دادگاه در اولین جلسه بعمل آید.در امور حسبی چنانكه بیان كردیم،تبادل لوایح اجباری است،پس از آنكه در خواست از دفتر تقدیم رئیس دادگاه شد،بدستور او برای اظهار نظر به صاحبمنصبان دادسرا فرستاده میشود. اظهار نظرهای دادسرا،بیشتر اوقات بسیار مختصرند و بدرج فرمولهائی مانند((نظر باینكه مخالف نیست))یا((نظر باینكه باتوجه به رای دادگاه ویا((نظر باینكه برخلاف))باذكر خلاصه دلائل اعتراض برروی پرونده دادگاه یا درخواست منجر میشود.اما اگر دادسرا لازم بداند میتواند درخواستهای خود را نیز توضیح دهد. دادسرا درمداخله اصلی،مكلف است مانند یكی از طرفین دعوی در جلسه دادرسی حاضر شود.دادسرا برای اینكه درخواستهای خود را كم و بیش توضیح دهد اگر مدعی باشد اول و اگر مدعی علیه باشد در آخر بطور مختصر صحبت میكند.اگر دادسرا مداخله تبعی كند،حضور نامبرده در جلسه اختیاری است مگر در مواردیكه دخالت دادسرا بموجب قانون اجباری باشد.مانند امور حسبی كه رسیدگی بآن در اتاق مشاوره انجام میگیرد.صاحبمنصبان دادسرا در جلسات حاضر نمی شوند مگر اینكه دعوائی نظر آنان را جلب كند و یا قصد داشته باشند در پایان دادرسی در خواست كتبی تسلیم كنند یا شفاها تقاضائی بنمایند.درآنصورت پس از طرفین اظهار نظر میكنند و از سوی دیگر آنان میتوانند برای مطالعه پرونده و مدارك اصحاب دعوی مهلت لازم بخواهند تا نظر نخود را درجلسه آتی اعلام دارند.پس از استماع اظهارات دادسرا طرفین دیگر نمیتوانند صحبت كنند و تنها میتوانند در مقابل درخواست آن،یادداشتی تسلیم كنند.دادسرا در مداخله تبعی نمیتواند در خارج از درخواست طرفین تقاضای صدور حكم كند مگر بسبب نظم عمومی.درواقع دادگاه نیز در اتخاذ تصمیمات خود به درخواستهای طرفین محدود است.در عمل بجز دیوانعالی كشور و شعبه اول دادگاه استان و دادگاه شهرستان پاریس،دادسرا فقط درموارد نسبتا استثنائی درخواستهای خود را مفصلا توضیح میدهد.درخواست شفاهی در دیوانعالی كشور بسیار متداول میباشد.اینها نوعی بیانات شفاهی میباشند كه در عین حال با شكایت شفاهی و حكم فرق دارند.همانطور كه مدافعات وكیل محدود بمنافع موكل خود میباشد،تصمیم دادرس نیز باید بقدر ممكن مختصر و موجر باسد.دادسرا میتواند دعوی را از لحاظ منافع عمومی بررسی كند وباین ترتیب از منافع طرفین تجاوز نماید.دادسرا میتواند بدون اشكال و با استقلال كامل فكر،موضوع و حكم دعوی را عمیقا بررسی كند و دلائل طرفین را در قبال قانون،رویه قضائی و عقیده علمای حقوق ارزیابی نماید،ابتكار عقیده را بدست بگیرد یا نظری را كه بفكرش درست میرسد،درخاتمه پیشنهاد كند.این امر،درابتدا عبارت از یك كار تحلیلی است و سپس یك كار تركیبی میگرددكه میتواند باآزادی كامل انجام گیرد و حدود دعوی را بنحو قابل توجهی توسعه دهد.درخواستهای دادسرا،در دیوانعالی كشور سهم قابل توجهی دربردارد كه غالبامنشاایجاد گرایشهای نو رویه قضائی است مثلا وقتیكه دادسرا میخواهد مسئولیت دوایر قضائی را مطابق حقوق عمومی ارزیابی كند،با استفاده از اقدامات معموله نظری دهد،یااینكه استفاده از حق نفقه كه اخیرا به موجب قانون به اطفال ناشی از زنان محصن ومحصنه یا ناشی از زنابا محارم26پیشبینی شده است،باطفال طبیعی ساده نیز سرایت دهد. پس از ختم دادرسی،دادسرا در مشاوره شركت نمیكند.دادگاه در صورت اقتضا باید حضور آنرا در جلسه دادرسی در تصمیم خودذكر كند اما باتوجه بمفاد مواد 101و105تصویبنامه 20ژوئیه 1973تصور نمیرود كه عدم حضور نامبرده بتواند موجب بطلان حكم شود.دادسرا خواه مداخله اصلی یا مداخله تبعی كند،از این لحاظ،تصمیم صادره ارزش خاصی ندارد و اصول مقرر در ماده 1351قانون مدنی را نقض نمیكند،این ماده بویژه اعلام میدارد:اعتبار قضیه محكوم بهاه نمیتواند بكسی جز طرفین دعوی نفع یا ضرری برساند. بنابراین،مداخله دادسرا بهیچوجه اماره قانونی بر صحت احكام دادگاه نمیباشدو اگر ببعضی از تصمیمات دادگاه همه میتوانند اعتراض كنند،به علت طبع آنها مراجع باحوال شخصی،طلاق و تفریق ابدان یا احكام كاشف حق،وقتیكه اقامه دعوی فقط بشخص و احدی اختصاص دارد مانند نفی ولد)یابرای اینكه قانون آنرا صراحتا پیشبینی میكند(مثلا درباره تابعیت ماده136مجموعه قوانین تابعیت فرانسه )ونه از این لحاظ كه دادسرا درجلسه دادرسی مداخله كرده است. این را نیز باید گفت وقتیكه دادسرا در مداخله اصلی محكوم میشود،وضع ممتازی بآنقائل میشوند و نتیجتا نامبرده را بجران خسارت محكوم نمیكنند.هزینه های دادسرا بعهده دولت میباشد،در صورتیكه طرفی كه حكم بنفع او صادر شده است،باید هزینه دادرسی را بپردازد.سرانجام وقتیكه دادسرا مداخله اصلی میكند و حكم بنفع آن صادر میشود باید باجرای آن مبادرت كند.درمداخله اصلی،راه شكایت از احكام مانند هر صاحب حقی بدادسرا باز است مگر در مورد واخواهی از احكام غیابی،زیراحكام دادگاه همیشه نسبت به دادسرا حضوری محسوب میشود.چون در مداخله تبعی،دادسرا فقط دردعوی اظهار عقیده میكند،حكم دادگاه نسبت بطرفین خصوصی دعوی صادر میشود،میتوان گفت كه هرگونه راه شكایت از احكام،به دادسرا بسته است باوصف این،رویه قضائی به دادسرا اجازه میدهدتا از احكام صاده در دعاوی كه مربوط به نظم عمومی باشد و احكام صادره در كلیه دعاوی كه دادسرا مداخله اصلی میكند،شكایت نماید.این قاعده را اخیرا دادگاه لیون پذیرفته است،پژوهش دادستان شهرستان را از حكمی كه مقررات مربوط به انتقال حرفه قضائی 27را رعایت نكرده است،قابل قبول اعلام داشته است دادسرا برخلاف طرفین خصوصی دعوی،میتواند حتی ازاحكامی كه مطابق میل و در خواست آن صادر شده است نیز پژوهش بخواهد.جنین استثنائی جنبه ممتازه،منافعی كه بعهده دادسرا و اگذار شده است نشان میدهد. اینها بودند موارد اساسی وظایف دادسرا را در امور مدنی كه بیان شد.موقعیكه مفهوم نظم عمومی میخواهد توسعه یابد،ماموریت دادسرا نیز توسعه میابدو كارآئی آن دور از مسامحه میباشد.صاحبمنصبان دادسرا در عمل تقریبا با استقلال كامل،دعوای خود را اقامه میكنند و در بیشتر اوقات نیز نزد دادرسان نشسته بیانات بسیار مفصلی ایراد میكنند.وظیفه دادسرا تنها تشریح آنها مطابق تفسیر قانون یا نحوه اجرا ی آن نمیباشد،بلكه نتایج تصمیمات احتمالی خود را در قبال منافع عمومی از منافع خصوصی دور نگه میدارد و همینطور بمنظور رعایت نیازمندیهای جامعه بنحو فعالی در تحول حقوق شركت میكند. منابع: 1)J.Jegu 2)Procureurs du roi et avocats du roi. 3)Officiers du Ministre public. 4)Les magistrats du siege. 5)Legilimation. 6)Le Tribunal de Cassation. 7)Cours d,Appel. 8)Les tribunaux de Grande Instance. 9)Les tribunaux d"Instance. 10)Procureur general. 11)Proeureur de la Republique. 12)procureur de la Republique adjoint. 13)premiers substitus. 14)Le Conseil des prud, homme. 15)L"incompatibilite. 16)Ecole National de la Magistrature. 17)inamovible. 18)Commission de dicipline. 19)Assistance educative. 20)Administration legale. 21)Curatelle. 22)Suecession vacante. 23)Les procedures sur requete. 24)Le domaine. 25)Lejuge de mise en etet. 26)Enfant adulterin ou incestueux. 27)office ministeriel
برچسب ها : وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه ,
آرشیو موضوعی : حقوق تطبیقی , ترجمه ,
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟
موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic